Globus – Europa [Lyrics]

https://www.youtube.com/watch?v=Fc56moy0poA

The song Europa by Globus (from the Epicon sound track) performed live with added subtitles!

Edited by Jaimefoo

(Originally the song Electric Romeo by Immediate Music)

Nguồn:https://gameauland.com/

Nguồn tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *