Học viện Thương hiệu Plato

Đối tượng tham gia

Khóa học là sự tổng hợp giữa các kiến thức về chiến lược, quản lý kinh doanh, và các kiến thức về quản trị tài chính, khóa học này sẽ là sự bổ sung kiến thức tốt nhất cho các học viên:

 • Chủ sở hữu hoặc quản lý kinh doanh của doanh nghiệp vừa nhỏ
 • Người đang ở các vị trí quản lý kinh doanh hoặc quản lý tài chính của các công ty, các tập đoàn

Lợi ích của chương trình

Khóa học sẽ trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng quản lý, thông qua các bài giảng cùng những ví dụ/bài tập tình huống thực tế tập trung vào 2 lĩnh vực chính:

 • Phân tích, xây dựng chiến lược kinh doanh, hình thành sơ đồ chiến lược và các chỉ số đo lường chiến lược (KPIs)
 • Quản trị chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bằng các hệ thống quản trị bao gồm kế hoạch tài chính – ngân sách, kế toán quản trị, và khung quản lý kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ số báo cáo quản trị, phân tích

Học viên cũng sẽ được tiếp cận với công cụ quản trị tích hợp tiên tiến, với trọng tâm là driver–based business management và các công cụ khác như Strategy Map, KPIs/Balanced Scorecards, các công cụ lập kế hoạch ngân sách, phương pháp phân tích như Canvas, Value Chain, Five Force model…

Nội dung chương trình học

Phần 1: Chiến lược kinh doanh

 • Giới thiệu các phương pháp và công cụ xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Chỉ tiêu chiến lược theo phương pháp BSCs và sơ đồ chiến lược.

Phần 2: Quản trị/triển khai chiến lược – lập kế hoạch ngân sách và báo cáo quản trị

 • Khung quản trị chiến lược, kế hoạch kinh doanh;
 • Xây dựng driver metrics (Ma trận yếu tố thành công) cho doanh nghiệp;
 • Lập kế hoạch ngân sách và quản lý ngân sách;
 • Báo cáo quản trị – giám sát kết quả hoạt động;
 • Quản lý kế hoạch ngân sách và khung kế toán quản trị;

Nội dung cụ thể các buổi học

Phần 1: Chiến lược kinh doanh

Buổi 1: Xây dựng nền tảng – Các phương pháp và công cụ xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp

 • Giới thiệu các phương pháp và các công cụ xây dựng chiến lược
 • Ví dụ về việc áp dụng từng phương pháp trong thực tiễn
 • Bài tập 1: Học viên xây dựng case study theo nhóm với sự hỗ trợ của giảng viên

Buổi 2: Chỉ tiêu chiến lược và sơ đồ chiến lược

 • Phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSCs)
 • Hình thành sơ đồ chiến lược cho doanh nghiệp
 • Ví dụ thực tiễn
 • Bài tập 2: Từ kết quả bài tập 1, học viên xây dựng sơ đồ chiến lược theo từng nhóm

Phần 2: Quản trị/triển khai chiến lược – lập kế hoạch ngân sách và báo cáo quản trị

Buổi 3: Giới thiệu về khung quản trị chiến lược – kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp

 • Khung quản trị kế hoạch chiến lược
 • Tổ chức và quy trình quản lý của doanh nghiệp trong quản trị chiến lược
 • Ví dụ thực tiễn
 • Bài tập 3: Xây dựng tổ chức và quản trị chiến lược kế hoạch, ngân sách tại doanh nghiệp

Buổi 4: Xây dựng driver metrics cho doanh nghiệp

 • Phương pháp xây dựng và áp dụng driver metrics để quản trị chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp
 • Ví dụ thực tiễn
 • Bài tập 4: Học viên dựa trên kết quả bài tập 2, xây dựng driver metrics cho doanh nghiệp

Buổi 5: Lập kế hoạch ngân sách

 • Giới thiệu về cách lập kế hoạch ngân sách dựa trên driver metrics
 • Công cụ mẫu (exel based)
 • Giới thiệu các phần mềm trên thị trường
 • Bài tập 5: Học viên dựa trên kết quả bài tập 3, định hình về việc xây dựng kế hoạch ngân sách và dự báo dòng tiền

Buổi 6: Lập kế hoạch ngân sách

 • Giới thiệu một số kỹ năng excel cơ bản trong việc xây dựng mô hình
 • Hướng dẫn học viên xây dựng kế hoạch ngân sách và dự báo dòng tiền
 • Ví dụ mẫu minh họa
 • Bài tập 6: Học viên theo nhóm xây dựng kế hoạch ngân sách và dự báo dòng tiền

Buổi 7: Báo cáo quản trị – giám sát kết quả hoạt động

 • Giới thiệu về báo cáo quản trị và phân tích
 • Mô hình excel và giới thiệu một số công cụ trên thị trường
 • Ví dụ mẫu minh họa
 • Bài tập 7: Học viên theo nhóm xây dựng báo cáo quản trị theo bài tập tình huống của nhóm, dựa trên một số giả định

Buổi 8: Một số phân tích quản trị kế hoạch ngân sách và xây dựng khung kế toán quản trị.

 • Dữ liệu kế toán và tài khoản kế toán phục vụ mục đích quản trị
 • Yêu cầu quản trị chiến lược, kế hoạch ngân sách, và xây dựng khung kế toán quản trị cho doanh nghiệp
 • Ví dụ minh họa
 • Bài tập 8: Học viên hình thành khung kế toán quản trị theo nhóm cho bài tập tình huống

Buổi 9: Tổng hợp kiến thức của khóa học cho học viên

 • Tổng hợp kiến thức cho học viên
 • Góp ý vào các bài trình bày theo nhóm của học viên
 • Các học viên trình bày theo nhóm

Buổi 10-11: Thuyết trình

 • 6 nhóm thuyết trình bài tập thực hành lấy 1 case của một thành viên của mỗi nhóm
 • Ứng dụng tất cả các nội dung đã học từ buổi 1 đến buổi 9
 • Các bài thuyết trình tốt nghiệp sẽ được xây dựng để đưa vào ứng dụng thực tế cho chính doanh nghiệp

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *