How to Delete a Pokémon Save File (Start New Game) on Citra Emulator

How to delete a Pokémon save file and start a new game on the Citra emulator

Unofficial Citra build that runs at full speed and plays Pokémon games:

Citra emulator tutorial
How to download and install Citra 3ds emulator
How to download roms and play them in citra
Get Citra to work on computer
3DS emulator for pc
Download 3DS emulator on pc
How to download Citra emulator
How to get Citra 3ds emulator at full speed
Citra full speed
How to play pokemon games on citra 3ds emulator
How to get higher fps on citra 3ds emulator
How to improve speed and fps in Citra
Pokemon X & Y on citra 3ds emulator
Pokemon Omega Ruby & Alpha Sapphire on citra 3ds emulator
Pokemon Sun & Moon on citra 3ds emulator

Subscribe to stay updated about the latest emulators!

Hacked Thunder:

Nguồn:https://gameauland.com/

Nguồn tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *