Top 20 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong bài thi TOEIC

Nắm chắc ngữ pháp là yếu tố giúp bạn vượt qua bài thi TOEIC (Nguồn: Acedemy)

TOEIC Reading thường tập trung vào những điểm ngữ pháp quan trọng. Nắm chắc những điểm ngữ pháp này, bạn sẽ vượt qua bài thi TOEIC một cách dễ dàng.

1. Hình thức của động từ

Top chủ điểm đầu tiên: Hình thức của Động từ. Đây là chủ điểm khá phức tạp và gây nhiều khó khăn cho thí sinh. Các bạn cần tập trung thời gian nhiều hơn trong phần này khi luyện thi TOEIC.

Pattern 1: Tìm động từ thích hợp trong câu

The president of the First One Bank assured its customers that it …………..quality service despite the ongoing restructuring plan.

A. Maintain B. To maintain

C. Will maintain D. Maintaining

Phân tích: Một câu cần có động từ và trong trường hợp có liên từ “that” liên kết giữa 2 mệnh đề thì chắc chắn mệnh đề đó cũng phải có động từ. Vậy trong chỗ trống ta cần một động từ. Đáp án chính xác đi với chủ ngữ “it” chỉ có thể là “will maintain”. Vậy C là đáp án chính xác.

Phương pháp giải quyết: Khi giải quyết câu hỏi, việc đầu tiên cần làm là xác định động từ.

Pattern 2: Chia hình thức đúng của động từ

Mr Hoffman, the marketing director, has …………..that every department head works collaboratively to overcome the recent financial difficulty.

A. Suggestion B. Suggest

C. Suggesting D. Suggested

Phân tích: Theo sau “have” ta cần một động từ ở dạng Quá khứ phân từ. Trong đáp án, chỉ có D-suggested là đáp án chính xác nhất.

Phương pháp giải quyết: Tìm động từ của câu và xác định xem động từ đó đã được chia ở hình thức đúng hay chưa.

a. Động từ khuyết thiếu: Can/could/ must…+ bare-infinitive

b. Have+ Past Participle

c. Be + Past participle Be + V-ing

Pattern 3: Động từ trong câu mệnh lệnh

Please, …………..all questions regarding this project to my secretary while I am away for the business conference.

A. Forwards B. Forward

C. To forward D. Forwarding

Phân tích: Đối với câu mệnh lệnh thì chắc chắn động từ sẽ phải dùng ở dạng nguyên mẫu không “to”. Vậy đáp án chính xác sẽ phải là B-forward.

Phương pháp giải quyết: Xác định xem động từ có phải ở dạng nguyên mẫu không “to” hay không. Trên đây là một số chia sẻ trong chủ điểm hình thức động từ. Các bạn cần nắm được 3 pattern chính của dạng thức ra đề.

2. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Một chủ điểm khác liên quan đến Động từ đó là Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Đây là một chủ điểm luôn luôn có trong đề thi TOEIC.

Xác định đúng vị trí của từ loại trong câu để chọn đúng đáp án

Xác định đúng vị trí của từ loại trong câu để chọn đúng đáp án (Nguồn: Luyenthitoeic)

Pattern 1: Chọn động từ đúng dựa vào chủ ngữ

The government’s new plan for helping unemployed young people …………intensive job trainings for qualified applicants.

A. Inclusion B. Includes

C. To include D. Include

Phân tích: Để câu có nghĩa thì từ được đặt vào chỗ trống phải là một động từ. Giữa chủ ngữ và động từ là một cụm từ bổ nghĩa “for helping unemployed young people” bổ sung ý nghĩa cho “plan”. Chủ ngữ chính là “The government’s new plan” là số ít nên động từ phải là ở dạng số ít. Vậy đáp án chính xác là “includes”.

Phương pháp giải quyết: Xác định cụm từ bổ nghĩa và nắm được đâu là chủ ngữ và động từ của câu, sau đó xác định sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.

a. Giới từ + danh từ: theo sau danh từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ đó. The sales reports from the regional branches have been reviewed.

b. Mệnh đề có đại từ quan hệ theo sau danh từ để bổ sung, bổ nghĩa cho danh từ đó. Our experts who have extensive experience are ready to assist our customers.

Pattern 2: Chọn chủ ngữ đúng dựa vào động từ

The ………….for the vacant position are advised to submit required documents prior to the deadline.

A. Applicants B. Application

C. Applicant D. Apply

Phân tích: Vì chỗ trống là vị trí của chủ ngữ nên ta phải điền vào đó là một danh từ. Vì động từ trong câu này chia ở số nhiều (are) nên chủ ngữ phải là một danh từ số nhiều. Đáp án chính xác sẽ phải là “applicants”.

Phương pháp giải quyết: Khi cần điền danh từ vào vị trí chủ ngữ của câu thì phải xác định xem số của danh từ và số của động từ có hòa hợp với nhau không. We are going to move our office to the new building which is scheduled to be completed by next month.

Pattern 3: Chọn động từ trong câu có chủ ngữ phức tạp

Retaining competent employees ………….the key to the success of your business.

A. Is B. Being

C. Have D. Are

Phân tích: vì chủ ngữ là một danh động từ nên động từ phải là động từ số ít “is”. Danh từ số nhiều “employees” không phải là chủ ngữ mà là túc từ của danh động từ “retaining”. Vậy đáp án chính xác là “is”.

Phương pháp giải quyết: Khi chủ ngữ là danh động từ thì động từ của câu phải là ở số ít.

a. Khi động từ nguyên mẫu có “to” hoặc danh động từ (gerund) làm chủ ngữ thì động từ của câu phải ở số ít. To improve sales is the most important job of the sales director.

b. Khi chủ ngữ là “everyone/ every + noun” thì động từ phải chia ở số ít. Everyone in class room is taking a test.

c. Khi chủ ngữ có dạng A and B thì động từ phải chia ở số nhiều. My colleague and I are going to attend the annual seminar.

d. Những danh từ riêng (như tên công ty) dù có hình thức số nhiều nhưng động từ vẫn ở số ít. ABC Industries is trying to expand its business into the European market.

3. Sự hòa hợp về thì trong tiếng Anh

Việc nắm bắt cách sử dụng các thì là điều kiện cơ bản khi các bạn tham dự kì thi TOEIC.

Pattern 1: Sự hòa hợp giữa thì và trạng từ chỉ thời gian

The plant manager, Mr. Lee, recently ………. a tour of the company’s main production facilities for clients.

A. Conduct B. Conducted

C. To conduct D. Will conduct

Phân tích: Trạng từ “recently “ thường được dùng với thì quá khứ hoặc hiện tại hoàn thành. Vì vậy đáp án đúng sẽ là “conducted”.

Phương pháp giải quyết: Nếu có trạng từ chỉ thời gian trong câu thì phải xác định xem thì của động từ có hòa hợp với trạng từ chỉ thời gian đó không.

a. Khi những trạng từ “usually/ always” được dùng trong câu để diễn đạt một sự thật nào đó thì động từ được chia ở hiện tại.

b. Khi trong câu có các trạng từ “yesterday/ last/ ago” thì động từ được chia ở dạng Quá khứ.

c. Khi trong câu có “tomorrow/ next/ soon” thì động từ được chia ở thì tương lai.

d. Khi trong câu có “since/ for/ over/ in the past (past) thì động từ được dùng ở dạng hiện tại hoàn thành.

Cách chia động từ phù hợp với trạng từ và liên từ cũng là một dạng trong đề thi

Cách chia động từ phù hợp với trạng từ và liên từ cũng là một dạng trong đề thi (Nguồn: Mshoatoeic)

Pattern 2: Trường hợp ngoại lệ

The technical support department has requested that all network access………..to perform the regular maintenance.

A. Suspend B. Be suspended

C. Has suspended D. Suspending

Phân tích: Động từ trong mệnh đề theo sau “request” phải là một động từ nguyên mẫu không “to”. Trong trường hợp này, câu mang ý nghĩa bị động nên động từ phải ở dạng bị động. Đáp án chính xác là B.

Phương pháp giải quyết: Khi trong câu có động từ thể hiện sự “giải quyết/ yêu cầu/ đề nghị/ ra lệnh” thì động từ theo sau những động từ đó phải ở dạng nguyên mẫu không có “to”.

a. Đối với câu điều kiện và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, thì hiện tại được dùng thay thế cho thì tương lai If you register early, you can get a 10 percent discount.

b. Động từ trong mệnh đề theo sau những động từ “khẳng định/ yêu cầu/ ra lệnh/ đề nghị” phải là động từ nguyên mẫu không “to”. The engineer has requested that the defective parts be replaced as soon as possible.

c. Động từ trong mệnh đề theo sau những tính từ thể hiện ý nghĩa “việc…là quan trọng/ cần thiết/ thiết yếu” phải là động từ nguyên mẫu không “to”. It’s imperative that all site managers be aware of the safety guidelines.

4. Thể bị động

Dạng bị động là chủ điểm quan trọng của đề thi TOEIC, các bạn cần chú ý.

Pattern 1: Phân biệt thể bị động và thể chủ động

To apply for the position, all the requested information should be ………to the address below

A. Sending B. Sent

C. Send D. Sender

Phân tích: Vì “sending” và “sent” đều có thể theo sau “be” nên ta phải xem xét xem nó mang nghĩa chủ động hay bị động. Để xác định, ta căn cứ vào động từ trong câu. Nếu động từ có túc từ theo sau thì nó phải ở “be+ V-ing”, ngược lại thì phải ở dạng bị động (be+Pii). Vậy đáp án chính xác là B.

Phương pháp giải quyết: Để quyết định động từ ở hình thái bị động hay chủ động, chúng ta phải xem xét có túc từ theo sau động từ hay không?

a. Động từ khuyết thiếu + động từ nguyên mẫu Can receive a new-member discount Can be received by email

b. Have + Pii Have accepted the offer Have been accepted by the committee

c. Be + V-ing/ Be + Pii Be designing the new library Be designed by the architect

Cách tránh bẫy đề thi TOEIC – câu bị động – phần 2 (Nguồn: Youtube Ms Hoa TOEIC)

Trên đây là những chia sẻ về các chủ điểm ngữ pháp trọng tâm trong bài thi TOEIC. Hy vọng với những kiến thức trên, các bạn sẽ đạt được điểm thật cao trong bài thi sắp tới!

Đăng ký học thử & Test tiếng Anh miễn phí ở TP.HCM và Hà Nội

Quỳnh Phạm tổng hợp

Nguồn tham khảo:Acedemy

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *