Trung tâm GLN học phí mới nhất: Ưu đãi hấp dẫn cho học viên!

Khóa học

Học phí ưu đãi khi đóng sớm

Học phí gốc

IDP_IELTS_Test

Khai giảng: 01/08/2019

Cơ sở: Phạm Hùng

4.650.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

4.650.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

4.650.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

4.650.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Introduction

Khai giảng: 02/08/2019

Cơ sở: Phạm Hùng

15.200.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

16.150.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

17.100.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

19.000.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Intensive

Khai giảng: 03/08/2019

Cơ sở: Tràng Thi

14.100.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

14.981.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

15.863.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

17.625.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Intensive

Khai giảng: 04/08/2019

Cơ sở: Nguyễn Thị Định

10.800.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

11.475.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

12.150.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

13.500.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Intensive

Khai giảng: 05/08/2019

Cơ sở: Nguyễn Thị Định

10.800.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

11.475.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

12.150.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

13.500.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

Speaking & Writing

Khai giảng: 05/08/2019

Cơ sở: Nguyễn Thị Định

7.896.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

8.390.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

8.883.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

9.870.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Introduction

Khai giảng: 06/08/2019

Cơ sở: Trần Đại Nghĩa

10.800.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

11.475.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

12.150.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

13.500.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Intensive

Khai giảng: 07/08/2019

Cơ sở: Phạm Hùng

14.100.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

14.981.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

15.863.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

17.625.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Intensive

Khai giảng: 08/08/2019

Cơ sở: Phạm Hùng

14.100.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

14.981.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

15.863.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

17.625.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Intensive

Khai giảng: 11/08/2019

Cơ sở: Tân Cảng

6.336.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

6.732.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

7.128.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

7.920.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Introduction

Khai giảng: 15/08/2019

Cơ sở: Nguyễn Thị Định

12.960.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

13.770.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

14.580.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

16.200.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

Pre-IELTS

Khai giảng: 17/08/2019

Cơ sở: Trần Đại Nghĩa

10.800.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

11.475.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

12.150.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

13.500.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

Pre-IELTS

Khai giảng: 23/08/2019

Cơ sở: Trần Đại Nghĩa

10.800.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

11.475.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

12.150.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

13.500.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

Pre-IELTS

Khai giảng: 03/09/2019

Cơ sở: Nguyễn Thị Định

12.960.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

13.770.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

14.580.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

16.200.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

Speaking & Writing

Khai giảng: 03/09/2019

Cơ sở: Phạm Hùng

9.024.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

9.588.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

10.152.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

11.280.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Introduction

Khai giảng: 18/09/2019

Cơ sở: Trần Đại Nghĩa

10.800.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

11.475.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

12.150.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

13.500.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Intensive

Khai giảng: 21/09/2019

Cơ sở: Trần Đại Nghĩa

10.800.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

11.475.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

12.150.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

13.500.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

Pre-IELTS

Khai giảng: 08/10/2019

Cơ sở: Trần Đại Nghĩa

10.800.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

11.475.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

12.150.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

13.500.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

Speaking & Writing

Khai giảng: 11/10/2019

Cơ sở: Trần Đại Nghĩa

7.896.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

8.390.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

8.883.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

9.870.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Intensive

Khai giảng: 14/10/2019

Cơ sở: Nguyễn Thị Định

10.800.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

11.475.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

12.150.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

13.500.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Intensive

Khai giảng: 04/11/2019

Cơ sở: Trần Đại Nghĩa

10.800.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

11.475.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

12.150.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

13.500.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

IELTS Intensive

Khai giảng: 08/11/2019

Cơ sở: Trần Đại Nghĩa

10.800.000 VNĐ

(Trước 60 ngày)

11.475.000 VNĐ

(Trước 30 ngày)

12.150.000 VNĐ

(Trước 15 ngày)

13.500.000 VNĐ

(Trước 14 ngày)

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *