Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán

Mục tiêu khóa học

Chương trình rang bị những kiến thức căn bản về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức công vụ, pháp luật kinh tế; hiểu biết về Kiểm toán Nhà nước (KTNN), quy tắc đạo đức nghề nghiệp KTVNN, chuẩn mực, quy trình kiểm toán; kiến thức cơ bản, nền tảng về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán; các kỹ năng làm việc trong hoạt động kiểm toán mà một kiểm toán viên cần phải có, để thực hiện công việc trong giai đoạn đầu bước vào nghề kiểm toán nhà nước.

Những kiến thức này là kiến thức nền tảng để học các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán trong các chương trình về sau.

Đối tượng tham gia

  • Những công chức mới được tuyển dụng vào Ngành sau khi trúng tuyển kỳ thi công chức của KTNN được phân công thực hiện công tác kiểm toán.
  • Những công chức mới được tiếp nhận về Ngành để làm công tác kiểm toán hoặc công chức, viên chức khác trong Ngành có nhu cầu chuyển sang ngạch kiểm toán viên.
  • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán.

Nội dung chương trình học

Tổng thời gian đào tạo của chương trình là 644 tiết. Trong đó:

Hợp phần 1: Khối kiến thức cơ sở chuyên môn (492 tiết)

TT

Học phần và chuyên đề/môn học

Số tiết

I

Học phần 1 – Kiến thức cơ sở chung

56

1

Nhà nước và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

8

2

Công vụ, công chức và đạo đức công vụ

8

3

Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

8

4

Pháp luật kinh tế

16

Ôn tập, kiểm tra

16

II

Học phần 2 – Kiến thức cơ sở ngành

160

5

Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN

40

6

Lý thuyết tài chính – tiền tệ

40

7

Nguyên lý kế toán

40

8

Những vấn đề cơ bản về tài chính công

16

Ôn tập, kiểm tra

24

III

Học phần 3 – Kiến thức chuyên ngành

252

9

Kế toán tài chính

80

10

Kế toán quản trị

40

11

Quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp

60

12

Lý thuyết kiểm toán

40

Ôn tập, kiểm tra

32

IV

Viết báo cáo chuyên đề thu hoạch hợp phần I

24

Tổng thời lượng hợp phần I: 492 tiết học

Hợp phần 2: Khối kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp (152 tiết)

TT

Học phần và chuyên đề/môn học

Số tiết

I

Học phần 1 – Kiến thức chung về KTNN

64

13

Hiểu biết chung về KTNN

8

14

Đạo đức và văn hóa ứng xử của KTVNN

16

15

Tổng quan về Hệ thống chuẩn mực kiểm toán của KTNN

16

16

Quy trình kiểm toán chung của KTNN

8

Ôn tập, kiểm tra

16

II

Học phần 2 – Kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN

64

17

Lập hồ sơ kiểm toán và ghi chép nhật ký KTV

16

18

Kỹ năng thu thập bằng chứng kiểm toán

16

19

Các kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN

16

Ôn tập, kiểm tra

16

III

Viết báo cáo chuyên đề thu hoạch hợp phần II

24

Tổng thời lượng hợp phần II: 152 tiết học

Phương pháp giảng dạy

  • Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: Kết hợp các phương pháp: giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; thảo luận, trao đổi tại lớp học; tự nghiên cứu, thảo luận theo nhóm; viết báo cáo chuyên đề tại đơn vị…
  • Phương pháp đánh giá: Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc môn học. Kết thúc hợp phần,học viên viết báo cáo chuyên đề về vận dụng kiến thức đã học vào công việc kiểm toán.

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *